Thứ Năm, 29 tháng 6, 2017

Thiết kế shop thời trang Anh Thắng

Tên dự án :Thiết kế Shop thời trang anh thắng
Chủ đầu tư : Anh Thằng
Địa chỉ : đình Bảng- Bắc Ninh
Diện tích :30 m2
Chất liệu  :gỗ min, sắt sơn tĩnh điện màu trắng, đèn led thanh
Thiết kế : Nguyễn Thị Lưu

Thiết kế shop thời trang
Thiết kế nội thất shop thời trang Anh Thắng nằm ở Bắc Ninh với diện tích không quá rộng nhưng lại mang cho ta cảm giác dễ chịu, thoải mái khi bước chân vào mua sắm nơi đây.
Tham khảo thêm: Thiết kế shop mỹ phẩm
Thiết kế shop thời trang
Không gian shop nhìn thoáng đãng, nhờ được tính toán kỹ lưỡng về từng chiếc kệ trưng bày để vừa có thể bày bán, giới thiệu sản phẩm những vẫn đủ không gian dể khách di chuyển dễ dàng.  Dãy kệ treo quần áo bằng sắt phun sơn tĩnh điện vừa tạo nét hiện đại vừa tiết kiện không gian sử dụng,kết hợp những ngăn chứa đồ nhỏ ở dưới, rất tiện cho việc đựng phụ kiện thời trang và có thể kéo ra, đóng vào khá tiện dụng.
Xem thêm: Thiết kế cửa hàng quần áo
Thiết kế shop thời trang
Thiết kế shop thời trang
NỘI THẤT COSP- chuyên thiết kế nội thất shop, showroom, cửa hàng....

Thứ Ba, 27 tháng 6, 2017

Thiết kế shop thời trang Anh Kiên

Tên dự án :Shop thời trang nam Anh Kiên
Chủ đầu tư :ANH KIÊN
Địa chỉ  :TRẦN THÁI TÔNG-TP THÁI BÌNH
diện tích :45m2
Chất liệu  :SẮT SƠN TĨNH  ĐIỆN, GỖ MDF VÀ HỆ THỐNG TỦ KÍNH TRƯNG BÀY CÓ ĐÈN LED THÁNH CHIẾU SÁNG
 Thiết kế shop thời trang
 Thiết kế shop thời trang Anh Kiên ở Thái Bình đã để lại ấn tượng ngay từ vẻ bề ngoài. Phần biển được chọn màu đen, logo, chữ vàng đồng... đã mang đến chút nét huyền bí mà sang trọng, bắt mắt nhất là vể lúc chiều tối, làm nổi bật cả một không gian giúp Anh Kiên phần nào đó dễ dàng hơn trong việc quảng bá thương hiệu của shop.
Thiết kế shop thời trang

Thiết kế shop thời trang
Quần áo, phụ kiện đã đẹp rồi nhưng nếu không biết cách trưng bày thì quần áo dù đẹp đến mấy cũng không dành được điểm trong mắt khách hàng. Vì thế vị trí những chiếc kệ, giá trưng bày phải đặt phù hợp với ánh đèn và trưng bày những loại quần áo phù hợp để tôn lên vẻ đẹp cá tính, lịch lãm của những mẫu quần áo, sản phẩm nơi đây.
Xem thêm: 5 tiêu chí thiết kế nội thất showroom
Thiết kế shop thời trang

Thiết kế shop thời trang
NỘI THẤT COSP- chuyên thiết kế nội thất shop, showroom, cửa hàng,... chuyên nghiệp
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi

Giường

C¸c mÉu gi­êng ngñ cæ ®iÓn ®­îc ­a chuéng nhÊt hiÖn nay

Gi­êng ngñ lµ mét vËt cã ý nghÜa rÊt quan träng, kh«ng chØ ®¶m b¶o søc kháe cho b¹n mµ cßn ®¸p øng vÒ nhu cÇu thÈm mÜ vµ phong thñy. Gi­êng ngñ cæ ®iÓn lµ mét trong nh÷ng mÉu rÊt phæ biÕn vµ thÞnh hµnh trong tÇng líp th­îng l­u. vµ sau ®©y chóng t«i sÏ tæng hîp nh÷ng mÉu gi­êng ngñ cæ ®iÓn cho c¸c b¹n.

Gi­êng ngñ ®Ëm nÐt cæ ®iÓn
Gi­êng ngñ cæ ®iÓn d­êng nh­ ®· lµ mét thø g× ®ã mµ khi nh¾c ®Õn chóng ta cã thÓ nghÜ ngay tíi sù sang träng, tinh tÕ trong tõng nÐt ch¹m træ. Sau ®©y cïng l­ít qua mét vµi mÉu gi­êng cæ ®iÓn hµi lßng mäi c¸I nh×n.

                                   C¨n phßng  quý ph¸i cïng chiÕc gi­êng trang träng
C¨n phßng ®Ëm phong c¸ch cæ ®iÓn nµy khiÕn cho ng­êi nh×n cã c¶m gi¸c nh­ nã chÝnh lµ mét phÇn cña mét cung ®iÖn hay chèn xa hoa nµo ®ã. ChiÕc gi­êng cæ ®iÓn b»ng gç víi nh÷ng ®­êng nÐt häa tiÕt hoa v¨n cÇu k× ®ªm l¹i c¶m gi¸c sang träng. Víi mµu tr¾ng tinh khiÕt trïng t«ng mµu víi tñ ®å, rÌm cöa ®· khiÕn c¨n phßng trë nªn léng lÉy trang träng. Ngµy nay víi sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ, nh÷ng chiÕc gi­êng ®¬n gi¶n khoa häc ®­îc ra ®êi th× viÖc gi÷ cho m×nh mét chiÕc gi­êng cæ ®iÓn lµ v« cïng nghÖ thuËt..
                                               Gi­êng phong c¸ch cæ ®iÓn ®¼ng cÊp
ChiÕc gi­êng cæ ®iÓn b»ng gç víi mµu tr¾ng trong mét c¨n phßng léng lÉy víi rÌm cöa, bµn g­¬ng ,bµn r­îu vµ sofa ®ang thÞnh hµnh trong giíi th­îng l­u. B¹n h·y xem c¨n phßng trªn nh­ mét minh chøng râ nÐt. ChiÕc gi­êng víi häa tiÕt cæ ®iÓn kiÓu c¸ch xa hoa léng lÉy ®· khiÕn cho c¨n phßng trªn trë thµnh hoµn h¶o. Tho¹t nh×n qua ch¾c h¼n b¹n sÏ nghÜ ®ã lµ c¨n phßng h¹ng sang cña mét kh¸ch s¹n trªn 3 sao hay lµ mét c¨n phßng cña ng­êi næi tiÕng v× vÎ ®Ñp sang träng cña nã, nh­ng b¹n hoµn toµn cã thÓ së h÷u nã. ChiÕc gi­êng cæ ®iÓn thÓ hiÖn phong c¸ch sèng sù yªu thÝch c¸i ®Ñp. Vëy nªn h·y cã cho m×nh mét c¨n phßng víi chiÕc gi­êng cæ ®iÓn ®Ó thÓ hiÖn ®¼ng cÊp cña b¶n th©n vµ gia ®×nh b¹n.


                                  Gi­êng cæ ®iÓn mµu n©u truyÒn thèng
T«ng mµu tr¾ng cña nh÷ng chiÕc gi­êng cæ ®iÓn lµ mét sù lùa chän hoµn h¶o nh­ng bªn c¹nh ®ã kh«ng thÓ kh«ng nh¾c tíi chÝnh lµ mµu n©u truyÒn thèng cña gç. ChiÕc gi­êng b»ng gç mµu n©u cæ ®iÓn lµm nªn sù ®Æc biÖt cña c¨n phßng. C¨ng phßng trªn lµ mét khèi hoµn mÜ víi rÊt nhiÒu ®å ®¹c mµu n©u t¹o ra sù cæ ®iÓn, mét phong c¸ch kh«ng cßn xa l¹ víi tÇng líp th­îng l­u ngµy x­a. chiÕc gi­êng cæ ®iÓn víi häa tiÕt tinh tÕ lu«n ®¸p øng ®­îc nhu cÇu thÈm mÜ cña tÊt th¶y mäi ng­êi, bªn c¹nh ®ã cßn lµ bé ga tr¶i mµu tr¾ng vµng cµng t« lªn vÎ sang träng bËc nhÊt. ChiÕc gi­êng cæ ®iÓn trªn ®Ých thÞ lµ mét ph­¬ng ¸n cho kÓ c¶ nh÷ng ng­êi khã tÝnh nhÊt v× sù thêi trang, tinh tÕ vµ hµo nho¸ng cña nã.

Gi­êng ngñ c¸ch t©n cæ ®iÓn
Gi­êng ngñ cæ ®iÓn ch­a bao giê lçi mèt, nã vÉn lu«n nhËn ®­îc sù quan t©m cña mäi ng­êi nh­ng víi xu h­íng thu hÑp hãa diÖn tÝch c¨n phßng hiÖn nay th× mét chiÕc gi­êng cæ ®iÓn lµ h¬i qu¸ khæ víi c¨n phßng cña b¹n. Nh­ng phong c¸ch cæ ®iÓn vÉn cßn nguyªn trong nh÷ng chiÕc gi­êng t©n cæ ®iÓn phï hîp víi c¬ cÊu ngµy nay. Cïng ®iÓm qua mét vµi mÉu gi­êng t©n cæ ®iÓn nµo!

Gi­êng ngñ t©n cæ ®iÓn ®en ®Ñp phong c¸ch
Ta cã thÓ thÊy mµu cña chiÕc gi­êng kh«ng cßn chñ ®¹o lµ tr¾ng hay n©u mµ cã thÓ lµ mµu ®en. ChiÕc gi­êng ®em l¹i phong c¸ch xen lÉn gi÷a cæ ®iÓn vµ hiÖn ®¹i cho c¨n phßng. Tuy kh«ng cßn nh÷ng nÐt ch¹m træ hoa v¨n nh­ng chiÕc gi­êng t©n cæ ®iÓn vÉn cã nh÷ng ®­êng viÒn v« cïng tinh tÕ. Víi ®­êng nÐt kh¸ nhÑ nhµng mÒm m¹i nh­ng vÉn cã chót phong c¸ch cæ ®iÓn chiÕc gi­êng ngñ ®ªm l¹i cho ta c¶m gi¸c v« cïng phong c¸ch víi diÖn tÝch võa ®ñ. Cïng víi chiÕc gi­êng mµu ®en lµ ®Ìn chïm ®en, ®Ìn ngñ ®en xung quanh lµ rÌm vµ t­êng phom mµu s¸ng ®· khiÕn c¨n phßng trë nªn m¹ch l¹c vµ cuèn hót.


                                                Gi­êng ngñ t©n cæ ®iÓn víi t«ng tr¾ng
T«ng mµu tr¾ng lu«n lµm c¨n phßng ngñ trë nªn quý ph¸i vµ thanh tho¸t. ChiÕc gi­êng t©n cæ ®iÓn mµu tr¾ng s÷a tinh kh«i vµ viÒn gç nhÑ nhµng ®­îc m¹ mµu vµng non t¹o ra sù sang träng. Cïng víi xu h­íng ®¬n gi¶n hãa th× chiÕc gi­êng lµ sù lùa chän hîp lý víi ®Çy ®ñ tÝnh chÊt trang träng cña chÊt cæ ®iÓn vµ tÝnh ®¬n gi¶n cña cuéc sèng hiÖn ®¹i. ChiÕc gi­êng t©n cæ ®iÓn víi gèi ®Öm ga tr¶i tr¾ng cïng hßa vµo c¨n phßng víi rÌm, nÒn, tñ, t­êng tr¾ng lµm cho c¨n phßng trë nªn ®Ñp h¬n t¹o cho ng­êi ta c¶m gi¸c tho¶I m¸I nhÊt khi b­íc vµo.

                                                      Gi­êng ngñ t©n cæ ®iÓn n©u
Cßn ®©y lµ chiÕc gi­êng ngñ t©n cæ ®iÓn gän ngµng kh«ng r­êm rµ nh­ng vÉn ®em l¹i phong c¸ch cæ ®iÓn l©u ®êi. Méu trªn kh¸ lµ ®¬n gi¶n víi nh÷ng häa tiÕt nhá trªn ®Çu gi­êng, tõng ®­êng negts thanh tho¸t cña gç t¹o lªn vÎ ch¾c ch¾n vµ tÝnh kháe kho¾n trong c¨n phßng. Víi nÒn èp gç, tñ gç, cöa gç t«ng n©u th× chiÕc gi­êng t©n cæ ®iÓn mµu n©u nµy lµ sù lùa chän hoµn h¶o gióp c¨n phßng to¸t lªn vÎ ®Ñp sang träng vµ kh«ng kÐm phÇn hiÖn ®¹i.

                                                          Gi­êng t©n cæ ®iÓn ®éc ®¸o
§©y lµ mét mÉu gi­êng t©n cæ ®iÓn kÕt hîp gi÷a sù cæ ®iÓn sang träng vµ sù thanh tho¸t hiÖn ®¹i. mét chiÕc gi­êng nhá nh¾n mµu tr¾ng víi häa tiÕt kh¸ tinh tÕ cña phong c¸ch cæ ®iÓn ®­îc ®Æt gi÷a c¨n phßng ngñ. B¹n cã thÓ nh×n thÊy víi bè côc cña c¨n phßng nµy th× vÞ trÝ thÝch hîp nhÊt ®Ó ®Æt gi­êng chÝnh lµ ®iÓm chÝnh gi÷a v× 2 bªn lµ 2 cöa sæ nhá. Víi mét c¨n phßng diÖn tÝch kh«ng qu¸ to nh­ trªn, viÖc ®Æt cho m×nh mét chiÕc gi­êng t©n cæ ®iÓn lµ hîp lý nhÊt v× nã võa tiÕt kiÖm vÞ trÝ võa gióp c¨n phßng trung c­ trªn cao trë nªn sang träng vµ nghÖ thuËt.

                                                        Gi­êng ngñ t©n cæ ®iÓn sang träng
Cuèi cïng lµ mét mÉu gi­êng ngñ t©n cæ ®iÓn ®ang ®­îc yªu thÝch t¹i hµ néi. ChiÕc gi­êng réng víi häa tiÕt ®¬n gi¶n nh­ trªn t¹o ra sù m¹ch l¹c trong c¨n phßng. Nã ®¹i diÖn cho sù kÕt hîp cña sang träng vµ kháe kh¾n trong c¨n phßng. VÉn mµu tr¾ng phæ biÕn, chiÕc gi­êng t©n cæ ®iÓn ®· t¹o ra sù hßa nhËp víi c¨n phßng. Khi mµ mét chiÕc gi­êng cæ ®iÓn lu«n ®I kÌm theo c¨n phßng toµn nh÷ng ®å cæ ®iÓn th× viÖc s¾m cho m×nh mét chiÕc gi­êng t©n cæ ®iÓn phong c¸ch mµ nhÑ nhµng lµ qu¸ tèt víi c¸c b¹n.
Thứ Hai, 26 tháng 6, 2017

Thiết kế nội thất shop thời trang nữ Chị Loan

Tên dự án : Shop thời trang  nữ
Chủ đầu tư :  Chị Loan
Diện tích : 40 m2
Chất liệu  : Vật liệu làm bằng gỗ MDF phun sơn 2K,Màu trắng và đen và đỏ boocdo theo thiết kế, sắt sơn tĩnh điện màu trắng, đèn dowlight , đèn led thanh phát sang, logo cắt chữ alu vàng gương
Thiết kế nội thất shop thời trang nữ
Vẻ đẹp bề ngoài của một shop luôn cần được đề cao và chú trọng. Bởi đó là bộ mặt của shop và một phần tầm nhìn lớn không gian shop bên trong. Đây chính là phần để chủ shop quảng bá thương hiệu và một số thông tin về shop.
Thiết kế nội thất shop thời trang nữ
Cảm giác thoải mái là yếu tố phải được ưu tiên hàng đầu. Bởi không ai muốn bước vào một nơi mua sắm gây cho họ cảm giác khó chịu cả. Cách bố trí, trưng bày quần áo phải phù hợp để đầy cao nét thẩm mỹ của những chiếc váy để thu hút mắt thẩm mĩ của khách hàng.  Kèm theo lựa chọn màu sắc chủ đạo của shop với gam màu nhẹ nhàng, tươi sáng đem lại được sự thoải mái, dễ chịu cho khách hàng trong việc mua sắm.
Tham khảo thêm: 5 tiêu chí thiết kế nội thất showroom
Thiết kế nội thất shop thời trang nữ
Nhìn chung, phong cách thiết kế cửa hàng thời trang nữ mà NỘI THẤT COSP  đã thiết kế và thi công, đảm bảo chất lượng các loại kệ trưng bày có thể sử dụng lâu dài,  đảm bảo được tính thẩm mỹ cao. Với thiết kế thông minh, sau khi trưng bày sản phẩm, cửa hàng của chị Loan vẫn rất thoáng và rộng rãi. Hãy liên hệ ngay với các KTS NỘT THẤT COSP để được tư vấn tận tình nhất.
Thiết kế nội thất shop thời trang nữ
 NỘI THẤT COSP- chuyên thiết kế nội thất shop, showroom, cửa hàng...


Thứ Sáu, 23 tháng 6, 2017

Thiết kế shop thời trang nam Anh Hậu

Tên dự án : Thiết kế shop thời trang nam 425A – Bạch mai
Chủ  đầu tư : a hậu
Địa chỉ  : 425a bạch mai- hà nội
diện tích : 12m2
Chất liệu  : ống nước sắt sơn tĩnh điện, lưới thép b40, gỗ mdf sơn 2k. đèn rọi, tranh backlist
Thiết kế shop thời trang nam Anh Hậu
Xác định rõ đối tượng chính là nam giới, lại là dân công sở là chủ yếu nên sự sang trọng về hình ảnh cũng như chất lượng phải được đề cao thêm.  Để đáp ứng được nhu cầu đó, các KTS Nội Thất Cosp đã lựa chọn phong cách thiết kế hiện đại cho không gian shop này. Đơn giản mà tiện nghi, khoa học.
Thiết kế shop thời trang nam Anh Hậu
Kệ đựng sản phẩm được đặt 2 bên tường và ở giữa căn phòng, tạo nên khoảng trống lối đi lại dễ dàng dành cho khách hàng khi vào shop lựa đồ. Phòng thay đồ của shop nằm phía bên trong shop, mặt ngoài của cửa có in tranh hình nam với phong cách mạnh mẽ, lich lãm giúp căn phòng trong sang trọng và đẹp mắt hơn bao giờ hết.
Xem thêm: Thiết kế nội thất shop quần áo thời trang nam
Thiết kế shop thời trang nam Anh Hậu
Sàn kẻ caro chéo vô cùng thú vị được những KTS lựa chọn góp phần tăng tính thẩm mĩ và tạo sự nổi bật cho shop cùng với đèn rọi phía trên xuống. Chất liệu gỗ MDF sơn 2k chống ẩm, chống mốc và độ bền cao, có thể sử dụng trong nhiều năm mà không hề thay đổi chất lượng kết hợp với ống nước sắt sơn tĩnh điện và lưới thép B40. 
NỘI THẤT COSP- chuyên thiết kế nội thất shop, cửa hàng. showroom....
Liên hệ ngay để được tư vấn tận tình nhất

Thứ Năm, 22 tháng 6, 2017

Thiết kế shop áo cưới Chị Linh

Tên dự án :Shop áo cưới chị Linh – Bình Phước
Chủ đầu tư : Chị Linh
Địachỉ  : Bình Phước
Diệntích : 30m2
Chất liệu : gỗ MDF phun sơn
Thiết kế: NGô Thị Hà
Thiết kế shop áo cưới Chị Linh
Với nhu cầu trưng bày và bày bán những mẫu thiết kế áo cưới sang trọng thì việc tạo dựng lên một không gian shop phù hợp là tất yếu. Để đáp ứng nhu cầu đó, KTS Ngô Thị Hà đã đem lại phương án thiết kế độc đáo,  ấn tượng, và sang trọng để tôn vinh lên vẻ đẹp lộng lẫy của cửa hàng với những bộ váy cưới đẹp tuyệt vời
Tham khảo thêm: thiết kế nội thất shop quần áo thời trang
Thiết kế shop áo cưới Chị Linh

Thiết kế shop áo cưới Chị Linh
Việc lựa chọn màu đen trắng kết hợp đem lại vẻ sang trọng, thanh lịch cho cửa hàng giúp làm nổi bật chiếc váy cưới trở lên nổi bật, lung linh hơn bao giờ hết. Tùy theo việc bố trí từng loại  váy cưới, phụ kiện khác nhau mà màu sắc và hình dáng thiết kế khác nhau nên có sự kết hợp màu sắc nội thất xung quanh một cách thông minh để làm nổi bật vẻ đẹp của chiếc váy.
Xem thêm: Mẹo thiết kế shop hoa tươi
Thiết kế shop áo cưới Chị Linh
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và để được cung cấp thêm thông tin sản phẩm
NỘI THẤT COSP- chuyên thiết kế nội thất shop, showroom, cửa hàng... chuyên nghiệp

Thứ Tư, 21 tháng 6, 2017

Thiết kế shop áo cưới Chị Phương

Tên dự án : Thiết kế shop áo vest nam – váy cưới
Chủ  đầu tư : chị phương
Địa chỉ  : trần xuân soạn
diện tích : 70m2
Chất liệu  : gỗ óc chó,gỗ mdf sơn trắng, sắt sơn tính điện,nẹp nhồm vàng đồng, tấm mika, tranh backlist, đèn rọi
Thiết kế shop áo vest nam- vày cưới

Thiết kế shop áo vest nam- vày cưới Chị Phương hiện lên với sự hiện đại đến từng không gian, cách bố trí cuốn hút, hứa hẹn mang lại cho không gian shop một lượng khách hàng. Theo nhu cầu sống hiện tại thì các shop áo cưới mọc lên ngày càng nhiều, nhưng phong cách thiết kế của NỘI THẤT COSP luôn mang đến sự bắt mắt, mới mẻ cho không gian shop của bạn.
 
Thiết kế shop áo vest nam- vày cưới
 Tham khảo thêm: thiết kế cửa hàng nail

Những bộ váy cưới sang trọng quý phái luôn là ước mơ của nhiều người. Cách đem lại không gian nội thất phù hợp để tăng thêm vẻ đẹp của những sản phẩm này cần được tính toán kỹ lưỡng về kích thước từng khu vực khác nhau, loại kệ, giá trưng bày phù hợp. Việc lựa chọn màu đen trắng kết hợp đem lại vẻ sang trọng, thanh lịch cho cửa hàng giúp làm nổi bật chiếc váy cưới trở lên nổi bật, lung linh hơn bao giờ hết.
Xem thêm: Thiết kế shop thời trang nam
Thiết kế shop áo vest nam- vày cưới

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn tận tình nhất và xem thêm những mẫu thiết kế đang được ưa chuộng hiện nay.
NỘI THẤT COSP-chuyên thiết kế nội thất shop, cửa hàng, showroom

Chủ Nhật, 18 tháng 6, 2017

Thiết kế shop mẹ và bé Chị Huyền Thanh Hóa

Tên dự án : Thiết kế Shop mẹ và bé Chị Hiền - Thanh Hóa
Chủ đầu tư : chị Hiền
Địachỉ  : Nông Cống Thanh Hóa
Diện tích : 45m2
Chất liệu :Gỗ thông ghép thanh, sắt sơn tĩnh điện, mica phát sáng
Thiết kế 3D: KTS Ngô Thị Hà

Thiết kế nội thất cửa hàng mẹ và bé
Được tư vấn và nhận ý kiến từ KTS Ngô Hà-một nhà thiết kế đầy tài năng và sáng tạo đã mang tới mặt bằng bố trí cửa hàng hợp lý và thuận tiện nhất cho việc mua bán. Sử dụng gam màu hồng trắng kết hợp cực kì dễ thương cũng thu hút sự chú ý của nhiều khách hàng hơn, mang lại không gian rất phù hợp cho việc kích thích sự bắt mắt khiến trẻ em ai cũng muốn đến vui chơi và mua sắm. Nhằm đem lại hiệu quả bán hàng tốt nhất thì việc bố trí các kệ được tính toán kỹ lưỡng về kích thước, màu sắc và kết nối tổng thể trong cả không gian, vừa đảm bảo thuận tiện cho di chuyển mua hàng của khách và quá trình thanh toán nhanh chóng.
Tham khảo thêm: Thiết kế shop thời trang
 

Thiết kế nội thất cửa hàng mẹ và bé

Với các dãy kệ bằng gỗ thông ghép thanh giúp kệ trưng bày quần áo đạt được độ bền cao, chịu lực tốt. Hơn nữa nét mộc mạc và thanh thoát từ vân gỗ mang lại sự độ đáo riêng cho cửa hàng. Sử dụng hệ thống kệ giữa nhà tiết kiệm tối đa không gian sẵn có để có được nơi trưng bày sản phẩm một cách tốt nhất. Các ngăn chứa sản phẩm được chia rõ ràng để phù hợp cho từng loại hàng khách nhau. Dãy kệ sát tường thay vì dùng gỗ thì lựa chọn giá sắt phun sơn tĩnh điện sẽ giúp tiết kiệm chi phí và tiết kiệm không gian, đồng thời trưng bày được nhiều quần áo hơn.
 

Thiết kế nội thất cửa hàng mẹ và bé
 

Thiết kế nội thất cửa hàng mẹ và bé

NỘI THẤT COSP-chuyên thiết kế nội thất shop, showroom, cửa hàng.... chuyên nghiệp
Xem thêm: Thiết kế shop trẻ em

Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2017

Thiết kế nào thì phù hợp với shop của bạn?

Không gian shop được dựng lên với vô vàn cung bậc, màu sắc, phong cách.... Vậy, liệu bạn đã tạo ra sự khác biệt? bạn đã từng nghĩ tới cách phải làm như thế nào để khách hàng nhớ đến cửa hàng của bạn dù chỉ vào mua sắm một lần hay thậm chí là những khách hàng chỉ đi qua cửa hàng của bạn chưa?  Nếu nghĩ tới rồi thì còn chờ đợi điều gì nữa? Hãy cùng NỘI THẤT COSP thực hiện luôn nào.

Dưới đây sẽ là những mẫu cửa hàng phụ kiện anh Triển mà chúng tôi đã thiết kế và thi công, mong có thể đem đến thêm ý tưởng thiết kế cho bạn:
Mẫu thiết kế cửa hàng phụ kiện anh Triển

Mẫu thiết kế cửa hàng phụ kiện anh Triển
Tuy với diện tích vừa phải (40m2) nhưng shop phụ kiện Anh Triển nổi bật trong mắt khách hàng bởi không gian thoải mái, tiện nghi mua sắm. Khách hàng bước vào shop ắt hẳn sẽ có ấn tượng không hề nhỏ bởi cách bố trí khá thân thiện với khách hàng. Phong cách đương đại, gam màu trầm ấm, không gian nơi đây đã mang lại những điều mà chủ đầu tư đã trao đổi với kiến trúc sư.
Xem thêm: Thiết kế quán ăn nhanh
 
Mẫu thiết kế cửa hàng phụ kiện anh Triển

Mẫu thiết kế cửa hàng phụ kiện anh Triển
Gam màu trầm ấm, thiết kế khoa học, khách hàng không chỉ thư thái về không gian ấm cúng mà còn thấy thoải mái bởi cách bố trí sắp xếp sản phẩm nơi đây. Khách hàng có thể dễ dàng tìm thấy thứ mình cần, ngắm những thứ mới nhập và còn được tư vấn, hướng dẫn tận tình nữa chứ. Liệu còn gì tuyệt vời hơn như thế này nữa. Hãy cùng chúng tôi đem đến cho không gian cửa hàng của bạn những góc nhìn đẹp nhất.
Mẫu thiết kế cửa hàng phụ kiện anh Triển

Hãy liên hệ ngay với NỘI THẤT COSP để được tư vấn và giúp đỡ tận tình nhất

Thứ Năm, 1 tháng 6, 2017

Thiết kế shop thời trang Chị Hằng- Bắc Ninh

Tên dự án : Thiết kế Shop thời trang chị Hằng
Chủ đầu tư : Chị Hằng
Địa chỉ  : 113 Nguyễn Cao-Thành phố Bắc Ninh
Diện tích :25 m2
Chất liệu: làm bằng gỗ mdf phun sơn trắng và đen, sắt sơn tĩnh điện, đèn led thanh
Dựa trên hiện trạng có những hốc trang trí ở mảng tưởng, sử dụng sắt 16x16 (sử dụng nét) kết hộp với khối ở ổ cửa để tạo nên 1 tổng thể hào hòa,Tận dụng triệt để không gian có sẵn….
Thiết kế: Nguyễn Thị Lưu
Thiết kế Shop thời trang chị Hằng
Không gian shop đơn giản, gam màu nhẹ nhàng nhưng đem lại hiệu quả vô cùng lớn cho tiêu chí về một không gian sang trọng mà lại thân thiện với khách hàng.
Thiết kế Shop thời trang chị Hằng
Việc bài trí những chiếc kệ trưng bày quần áo của shop có thể nói là việc cần lưu ý nhất. vì điều gây chú ý với khách hàng đầu tiên là hệ thống kệ bằng gỗ kết hợp sắt phun sơn tính điện
Thiết kế Shop thời trang chị Hằng
 Phần biển quảng cáo bên ngoài là yếu tố vô cùng quan trọng vì đây chính là bộ mặt của shop, giúp để lại ấn tượng cho khách cũng như thu hút, mời gọi khách đến với shop của mình. Vì thế, những nội dung trên biển quảng cáo cần rõ ràng: tên thương hiệu, logo, địa chỉ... Sử dụng gam nền trắng tinh khôi, chữ đen giúp cho cửa hàng trở nên nổi bật hơn.
Thiết kế Shop thời trang chị Hằng
NỘI THẤT COSP- chuyên thiết kế nội thất shop, showroom, cửa hàng
Xem thêm: Thiết kế shop quà tặng thân thiện

Thiết kế shop thời trang nam Anh Hậu- Bạch Mai

Tên dự án : Thiết kế shop thời trang nam 425A – Bạch mai
Chủ  đầu tư : a hậu
Địa chỉ  : 425a bạch mai- hà nội
diện tích : 12m2
Chất liệu  : ống nước sắt sơn tĩnh điện, lưới thép b40, gỗ mdf sơn 2k. đèn rọi, tranh backlist

Bạn nghĩ sao về con số 12m2 cho một không gian bán hàng. Ít ai nghĩ đó có thể làm nên một shop thời trang. Thế nhưng, Anh Hậu đã tin tường NỘI THẤT COSP để có thể chung tay xây dựng lên một không gian shop thời trang nam với con số 12m2 này.
Vấn đề được ưu tiên đầu tiên của mọi shop đó chính là sự thoải mái khi mua sắm của khách hàng. Để đáp ứng nhu cầu đó, kiến trúc sư đã tối giản hóa các món đồ nội thất trong shop của Anh Hậu. Từ giá treo quần áo bằng sắt sơn tĩnh điện cho đến chiếc bàn trưng bày ở giữa shop. Tuy đơn gian nhưng vẫn đảm bảo được lượng sản phẩm được trưng bày cũng như giúp Anh Hậu trưng bày sản phẩm.

Đèn rọi kèm theo tranh backlist không vừa có tác dụng mang lại hiệu quả ánh sáng cho shop lại vừa có tác dụng làm cho những mẫu quần áo có thể phát huy hết nét đẹp của mình.
NỘI THẤT COSP- chuyên thiết kế nội thất shop, showroom, cửa hàng...

Thiết kế cửa hàng mẹ và bé kids

Tên dự án : Thiết kế siêu thị mẹ và bé kids
Chủ  đầu tư : chị hương
Địa chỉ  : diễn xuân – nghệ an
diện tích : 145m2
Chất liệu  : gỗ mdf sơn O7, sắt hộp sơn tĩnh điện, hệ thống đèn chiếu sáng trần thạch cao, quạt trần,
Thiết kế siêu thị mẹ và bé kids
Thiết kế siêu thị mẹ và bé kids với phong cách hiện đại khiến cho việc trưng bày cũng nhưng quảng bá sản phẩm của Chị Hương trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Với diện tích 145m2, những kiến trúc sư của NỘi THẤT COSP đã có thể phô diễn những kinh nghiệm thiết kế lâu lắm của mình cũng như thể hiện được lòng quý mến của COSP đến với mọi khách hàng.
Thiết kế siêu thị mẹ và bé kids
Gam màu hồng trở thành tông mà chủ đạo của cửa hàng mẹ và bé kids này. Điểm tô thêm chút màu sắc nhẹ nhàng khác, thu hút mọi tầm mắt trẻ thơ khiến khách hàng là cha mẹ cũng cảm thấy vui vẻ khi cho con cái mình đi mua sắm.
Thiết kế siêu thị mẹ và bé kids
Những chiếc kệ trưng bày được bố trí dọc theo cửa hàng. Thuận tiện cho việc đi lại mua sắm của khách hàng, tạo sự thoải mái cho họ cũng như nhân viên dễ dàng đi theo tư vấn (nếu cần).
Thiết kế siêu thị mẹ và bé kids
Hệ thống ánh sáng nhân tạo không chỉ đảm bảo cho thị lực cho khách hàng mà còn giúp cho gian hàng, cửa hàng trở nên dịu dàng, thân thiện với người mua sắm hơn.
Thiết kế siêu thị mẹ và bé kids
Hãy liên hệ ngay với NỘI THẤT COSP để được tư vấn thêm nhiều mẫu hơn thích hợp với không gian cửa hàng của bạn.
Xem thêm: thiết kế shop thời trang