Thứ Ba, 27 tháng 6, 2017

Giường

C¸c mÉu gi­êng ngñ cæ ®iÓn ®­îc ­a chuéng nhÊt hiÖn nay

Gi­êng ngñ lµ mét vËt cã ý nghÜa rÊt quan träng, kh«ng chØ ®¶m b¶o søc kháe cho b¹n mµ cßn ®¸p øng vÒ nhu cÇu thÈm mÜ vµ phong thñy. Gi­êng ngñ cæ ®iÓn lµ mét trong nh÷ng mÉu rÊt phæ biÕn vµ thÞnh hµnh trong tÇng líp th­îng l­u. vµ sau ®©y chóng t«i sÏ tæng hîp nh÷ng mÉu gi­êng ngñ cæ ®iÓn cho c¸c b¹n.

Gi­êng ngñ ®Ëm nÐt cæ ®iÓn
Gi­êng ngñ cæ ®iÓn d­êng nh­ ®· lµ mét thø g× ®ã mµ khi nh¾c ®Õn chóng ta cã thÓ nghÜ ngay tíi sù sang träng, tinh tÕ trong tõng nÐt ch¹m træ. Sau ®©y cïng l­ít qua mét vµi mÉu gi­êng cæ ®iÓn hµi lßng mäi c¸I nh×n.

                                   C¨n phßng  quý ph¸i cïng chiÕc gi­êng trang träng
C¨n phßng ®Ëm phong c¸ch cæ ®iÓn nµy khiÕn cho ng­êi nh×n cã c¶m gi¸c nh­ nã chÝnh lµ mét phÇn cña mét cung ®iÖn hay chèn xa hoa nµo ®ã. ChiÕc gi­êng cæ ®iÓn b»ng gç víi nh÷ng ®­êng nÐt häa tiÕt hoa v¨n cÇu k× ®ªm l¹i c¶m gi¸c sang träng. Víi mµu tr¾ng tinh khiÕt trïng t«ng mµu víi tñ ®å, rÌm cöa ®· khiÕn c¨n phßng trë nªn léng lÉy trang träng. Ngµy nay víi sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ, nh÷ng chiÕc gi­êng ®¬n gi¶n khoa häc ®­îc ra ®êi th× viÖc gi÷ cho m×nh mét chiÕc gi­êng cæ ®iÓn lµ v« cïng nghÖ thuËt..
                                               Gi­êng phong c¸ch cæ ®iÓn ®¼ng cÊp
ChiÕc gi­êng cæ ®iÓn b»ng gç víi mµu tr¾ng trong mét c¨n phßng léng lÉy víi rÌm cöa, bµn g­¬ng ,bµn r­îu vµ sofa ®ang thÞnh hµnh trong giíi th­îng l­u. B¹n h·y xem c¨n phßng trªn nh­ mét minh chøng râ nÐt. ChiÕc gi­êng víi häa tiÕt cæ ®iÓn kiÓu c¸ch xa hoa léng lÉy ®· khiÕn cho c¨n phßng trªn trë thµnh hoµn h¶o. Tho¹t nh×n qua ch¾c h¼n b¹n sÏ nghÜ ®ã lµ c¨n phßng h¹ng sang cña mét kh¸ch s¹n trªn 3 sao hay lµ mét c¨n phßng cña ng­êi næi tiÕng v× vÎ ®Ñp sang träng cña nã, nh­ng b¹n hoµn toµn cã thÓ së h÷u nã. ChiÕc gi­êng cæ ®iÓn thÓ hiÖn phong c¸ch sèng sù yªu thÝch c¸i ®Ñp. Vëy nªn h·y cã cho m×nh mét c¨n phßng víi chiÕc gi­êng cæ ®iÓn ®Ó thÓ hiÖn ®¼ng cÊp cña b¶n th©n vµ gia ®×nh b¹n.


                                  Gi­êng cæ ®iÓn mµu n©u truyÒn thèng
T«ng mµu tr¾ng cña nh÷ng chiÕc gi­êng cæ ®iÓn lµ mét sù lùa chän hoµn h¶o nh­ng bªn c¹nh ®ã kh«ng thÓ kh«ng nh¾c tíi chÝnh lµ mµu n©u truyÒn thèng cña gç. ChiÕc gi­êng b»ng gç mµu n©u cæ ®iÓn lµm nªn sù ®Æc biÖt cña c¨n phßng. C¨ng phßng trªn lµ mét khèi hoµn mÜ víi rÊt nhiÒu ®å ®¹c mµu n©u t¹o ra sù cæ ®iÓn, mét phong c¸ch kh«ng cßn xa l¹ víi tÇng líp th­îng l­u ngµy x­a. chiÕc gi­êng cæ ®iÓn víi häa tiÕt tinh tÕ lu«n ®¸p øng ®­îc nhu cÇu thÈm mÜ cña tÊt th¶y mäi ng­êi, bªn c¹nh ®ã cßn lµ bé ga tr¶i mµu tr¾ng vµng cµng t« lªn vÎ sang träng bËc nhÊt. ChiÕc gi­êng cæ ®iÓn trªn ®Ých thÞ lµ mét ph­¬ng ¸n cho kÓ c¶ nh÷ng ng­êi khã tÝnh nhÊt v× sù thêi trang, tinh tÕ vµ hµo nho¸ng cña nã.

Gi­êng ngñ c¸ch t©n cæ ®iÓn
Gi­êng ngñ cæ ®iÓn ch­a bao giê lçi mèt, nã vÉn lu«n nhËn ®­îc sù quan t©m cña mäi ng­êi nh­ng víi xu h­íng thu hÑp hãa diÖn tÝch c¨n phßng hiÖn nay th× mét chiÕc gi­êng cæ ®iÓn lµ h¬i qu¸ khæ víi c¨n phßng cña b¹n. Nh­ng phong c¸ch cæ ®iÓn vÉn cßn nguyªn trong nh÷ng chiÕc gi­êng t©n cæ ®iÓn phï hîp víi c¬ cÊu ngµy nay. Cïng ®iÓm qua mét vµi mÉu gi­êng t©n cæ ®iÓn nµo!

Gi­êng ngñ t©n cæ ®iÓn ®en ®Ñp phong c¸ch
Ta cã thÓ thÊy mµu cña chiÕc gi­êng kh«ng cßn chñ ®¹o lµ tr¾ng hay n©u mµ cã thÓ lµ mµu ®en. ChiÕc gi­êng ®em l¹i phong c¸ch xen lÉn gi÷a cæ ®iÓn vµ hiÖn ®¹i cho c¨n phßng. Tuy kh«ng cßn nh÷ng nÐt ch¹m træ hoa v¨n nh­ng chiÕc gi­êng t©n cæ ®iÓn vÉn cã nh÷ng ®­êng viÒn v« cïng tinh tÕ. Víi ®­êng nÐt kh¸ nhÑ nhµng mÒm m¹i nh­ng vÉn cã chót phong c¸ch cæ ®iÓn chiÕc gi­êng ngñ ®ªm l¹i cho ta c¶m gi¸c v« cïng phong c¸ch víi diÖn tÝch võa ®ñ. Cïng víi chiÕc gi­êng mµu ®en lµ ®Ìn chïm ®en, ®Ìn ngñ ®en xung quanh lµ rÌm vµ t­êng phom mµu s¸ng ®· khiÕn c¨n phßng trë nªn m¹ch l¹c vµ cuèn hót.


                                                Gi­êng ngñ t©n cæ ®iÓn víi t«ng tr¾ng
T«ng mµu tr¾ng lu«n lµm c¨n phßng ngñ trë nªn quý ph¸i vµ thanh tho¸t. ChiÕc gi­êng t©n cæ ®iÓn mµu tr¾ng s÷a tinh kh«i vµ viÒn gç nhÑ nhµng ®­îc m¹ mµu vµng non t¹o ra sù sang träng. Cïng víi xu h­íng ®¬n gi¶n hãa th× chiÕc gi­êng lµ sù lùa chän hîp lý víi ®Çy ®ñ tÝnh chÊt trang träng cña chÊt cæ ®iÓn vµ tÝnh ®¬n gi¶n cña cuéc sèng hiÖn ®¹i. ChiÕc gi­êng t©n cæ ®iÓn víi gèi ®Öm ga tr¶i tr¾ng cïng hßa vµo c¨n phßng víi rÌm, nÒn, tñ, t­êng tr¾ng lµm cho c¨n phßng trë nªn ®Ñp h¬n t¹o cho ng­êi ta c¶m gi¸c tho¶I m¸I nhÊt khi b­íc vµo.

                                                      Gi­êng ngñ t©n cæ ®iÓn n©u
Cßn ®©y lµ chiÕc gi­êng ngñ t©n cæ ®iÓn gän ngµng kh«ng r­êm rµ nh­ng vÉn ®em l¹i phong c¸ch cæ ®iÓn l©u ®êi. Méu trªn kh¸ lµ ®¬n gi¶n víi nh÷ng häa tiÕt nhá trªn ®Çu gi­êng, tõng ®­êng negts thanh tho¸t cña gç t¹o lªn vÎ ch¾c ch¾n vµ tÝnh kháe kho¾n trong c¨n phßng. Víi nÒn èp gç, tñ gç, cöa gç t«ng n©u th× chiÕc gi­êng t©n cæ ®iÓn mµu n©u nµy lµ sù lùa chän hoµn h¶o gióp c¨n phßng to¸t lªn vÎ ®Ñp sang träng vµ kh«ng kÐm phÇn hiÖn ®¹i.

                                                          Gi­êng t©n cæ ®iÓn ®éc ®¸o
§©y lµ mét mÉu gi­êng t©n cæ ®iÓn kÕt hîp gi÷a sù cæ ®iÓn sang träng vµ sù thanh tho¸t hiÖn ®¹i. mét chiÕc gi­êng nhá nh¾n mµu tr¾ng víi häa tiÕt kh¸ tinh tÕ cña phong c¸ch cæ ®iÓn ®­îc ®Æt gi÷a c¨n phßng ngñ. B¹n cã thÓ nh×n thÊy víi bè côc cña c¨n phßng nµy th× vÞ trÝ thÝch hîp nhÊt ®Ó ®Æt gi­êng chÝnh lµ ®iÓm chÝnh gi÷a v× 2 bªn lµ 2 cöa sæ nhá. Víi mét c¨n phßng diÖn tÝch kh«ng qu¸ to nh­ trªn, viÖc ®Æt cho m×nh mét chiÕc gi­êng t©n cæ ®iÓn lµ hîp lý nhÊt v× nã võa tiÕt kiÖm vÞ trÝ võa gióp c¨n phßng trung c­ trªn cao trë nªn sang träng vµ nghÖ thuËt.

                                                        Gi­êng ngñ t©n cæ ®iÓn sang träng
Cuèi cïng lµ mét mÉu gi­êng ngñ t©n cæ ®iÓn ®ang ®­îc yªu thÝch t¹i hµ néi. ChiÕc gi­êng réng víi häa tiÕt ®¬n gi¶n nh­ trªn t¹o ra sù m¹ch l¹c trong c¨n phßng. Nã ®¹i diÖn cho sù kÕt hîp cña sang träng vµ kháe kh¾n trong c¨n phßng. VÉn mµu tr¾ng phæ biÕn, chiÕc gi­êng t©n cæ ®iÓn ®· t¹o ra sù hßa nhËp víi c¨n phßng. Khi mµ mét chiÕc gi­êng cæ ®iÓn lu«n ®I kÌm theo c¨n phßng toµn nh÷ng ®å cæ ®iÓn th× viÖc s¾m cho m×nh mét chiÕc gi­êng t©n cæ ®iÓn phong c¸ch mµ nhÑ nhµng lµ qu¸ tèt víi c¸c b¹n.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét